عمل زیبایی گوش

جراحی زیبائی و پلاستیک از پویا ترین رشته های پزشکی است و این بدان علت است که زیبائی و جوان بودن یکی از آرزوهای همه انسانها است.

بد شکلی یا دفورمیتی لاله گوش که جنبه ارثی دارد بصورت برجسته بودن لاله گوش بیشتر از حد معمول است که معمولا دو طرفه و گاهی یک طرفه می باشد .

در حالت طبیعی زاویه لاله گوش با سر حدود ۳۰ درجه می باشد که در این نوع بدشکلی این زاویه بیشتر از حالت طبیعی بوده