ترمیم شکستگی بینی

به دلیل اینکه بینی جلوئی ترین قسمت صورت است ، بیشتر از سایر اجزای صورت در معرض ضربه قرار دارد . این ضربه پذیری و همچنین نازک بودن استخوان بینی باعث شده تا شایعترین شکستگی در صورت ،  شکستگی استخون بینی باشد . بسته به شدت ضربه وارده و جهت آن ،شکستگی بینی ممکن است منفرد , متعدد , بدون جابجایی و یا همراه با جابجایی باشد .شکستگی بینی علاوه بر تاثیری که بر روی ظاهر فرد دارد ممکن است تنفس از بینی را نیز با مشکل مواجه کند.

وارد آمدن ضربه