نشانه های جراحی بینی ناموفق

نشانه های جراحی بینی ناموفق

اگر هرم  بینی را به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم کنیم، قسمت بالایی استخوانی و قسمت پایینی غضروفی است.عوارض زیبایی در قسمت پایینی بینی یکی از عوارض مهم عمل جراحی بینی محسوب می‌شود. اگرچه در صورت دانش، تجربه و مهارت جراح زیبایی بینی ، پیدایش چنین عوارضی به حداقل ممکن خواهد رسید.

این عوارض شامل موارد زیر است:

جراحی بینی ناموفق و  فرورفتگی بالای نوک بینی

 

فرورفتگی بالای نوک بینی در اثر برداشته شدن غضروف‌های تیغه بینی یا قسمت میانی بینی ایجاد