فیلم عمل جراحی بینی(شماره ۱۴)

میزان موفقیت در عمل زیبایی بینی :

 عمل جراحی بینی در افراد و اشخاص متفاوت بوده، عمل جراحی بینی به سن فرد، ساختار آناتومیکی بدن ، عکس العملهای که فرد در مقابل بهبود می دهد  وابسته می باشد که بطور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار می باشد. بستگی به فرد، و یا عمل  جراحی بینی  در فرد بهبودی می تواند بطور انجامد.

 

معاینه قبل از عمل زیبایی بینی :

قبل از عمل جراحی بینی ، چگونگی تنفس، ساختار داخلی بینی بررسی می گردد به این عمل  جراحی بینی  که  توسط اندوسکوپی انجام