جراحی‌ های بینی

جراحی‌ های بینی با اهداف متعددی انجام می ‌شود که می ‌توان اهداف بینی  را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

هدف اول جراحی های بینی ،جراحی هایی هستند که در جهت اصلاح عملکرد بینی انجام می ‌شوند. شایع ‌ترین مشکل در عملکرد بینی، گرفتگی راه تنفسی بینی است. جراحی ‌هایی که در جهت رفع مشکلات عملکرد بینی صورت می‌ گیرد به ‌طور عمده اصلاحانحراف تیغه میانی بینی را شامل می‌ شود. مشکلات دیگری مانند پولیپ بینی و تورم بافت ‌های داخل بینی نیز ممکن