بیهوشی در جراحی زیبایی گوش

نوع بی‌هوشی درجراحی زیبایی گوش با هر سه روش بی حسی موضعی، نیمه بی‌هوشی و یا بی‌هوشی کامل قابل انجام است.

جراحی زیبایی گوش با ۳روش بی‌حسی موضعی، نیمه ‌بیهوشی و بیهوشی قابل انجام است و در مورد نحوه بیهوشی در جراحی زیبایی گوش با بیمار صحبت می‌شود. بی‌هوشی تنها راه جراحی زیبایی گوش نیست.

در روش بی‌حسی موضعی در جراحی زیبایی گوش از محلول‌های بی‌حس‌کننده و موضعی مانند لیدوکایین استفاده می‌‌شود و این ماده تنها در محلی که جراحی زیبایی گوش صورت می‌گیرد تزریق