عمل جراحی مجدد (ثانویه) بینی

عمل جراحی مجدد (ثانویه) بینی برای افرادی که قبلا عمل جراحی بینی انجام داده اند (در افرادی که یک یا چند بار تحت عمل زیبایی بینی قرار گرفته اند انجام می گیرد) که دلیل آنرنیز خوب نبودن شکل بینی و یا تنگی تنفس بعد از عمل اولیه می باشد. در مواقعی بدون اینکه تنگی نفس هم وجود باشد، در نتیجه خوب نبودن عمل و اینکه بیمار عمل اولیه بینی خود را پسند نمی کند انجام می گیرد. در مواقعی نیز به دلیل ضربه های که بعد از عمل