هزینه عمل زیبایی گوش

هزینه های جراحی زیبایی گوش ممکن است شامل موارد زیر باشند

- هزینه دستمزد جراح عمل زیبایی گوش ( حق العمل )

- هزینه بیمارستان یا مرکز جراحی زیبایی گوش

- هزینه بیهوشی در عمل زیبایی گوش

- نسخه های داروئی عمل زیبایی گوش

- پوشش ها ( گارمنت؟ ) پس از عمل زیبایی گوش

- آزمایش های پزشکی مربوط به عمل زیبایی گوش

اکثر بیمه ها ، هزینه های مربوط به اعمال جراحی الکتیو