رفع وزوز گوش

هرچند که هنوز درمان قطعی برای وزوز گوش و علت سوت کشیدن گوش گزارش نشده است، اما طیف وسیعی از شیوه‌های رفتاری می‌ تواند در کاهش این صدای مزاحم کمک کند.

کارهایی که برای کنترل این صدای مزاحم می ‌توانید انجام دهید:

*‌ برای رفع وزوز گوش توجه کنید چه فعالیت‌هایی در طول روز، شما را از دقت به صدا باز می ‌دارد و یا موجب می ‌شود که توجه شما به وزوز گوشتان کمتر شود؟ به احتمال زیاد این ها فعالیت‌هایی هستند که