عمل بینی و نحوه انجام آن

بینی یک بافت زنده و پویاست و یک تشکیلات سه بُعدی دارد. جراحی هم نقاشی نیست که بتواند به دلخواه خود بینی بیمار را نقاشی کند. در روند جراحی، نکته مهم این است که ماده‌ اصلی و اولیه‌ای که جراح در اختیار دارد، خود بینی است و خود این ماد اولیه هم در چگونگی شکل‌گیری نهایی‌اش تاثیر می‌گذارد. شما ممکن است بینی یک بیمار را بعد از عمل ببینید و با خودتان بگویید چه زیبا شده، اما متوجه نشوید که آن فرد موقع نفس کشیدن چه رنجی می‌کشد. چنین