اصلاح عیوب بینی

پهنای بینی

کناره های بینی باید با خطوطی که از گوشه های داخلی چشم ها به پایین عمود شده مماس باشند. در صورتی که کناره های بینی از این خط تجاوز نماید بینی پهن محسوب شده و لذا باید در جراحی بینی پهن به اندازه مناسب باریک شود.

وضعیت نوک بینی

در نیمرخ انسان نوک بینی برجسته ترین قسمت بینی به سمت جلو است . حال اگر در بررسی بیمار نوک بینی عقب تر از خط پشت بینی قرار داشته باشد نوک بینی عقب رفته و یا