آناتومی بینی

ـــ آناتومی بینی :

حفرهٔ بینى توسط تیغهٔ بینى به دو حفرهٔ کوچکتر راست و چپ تقسیم مى‌شود . هر یک از این حفرات  بینی داراى یک دهانهٔ قدامى (پرّه‌هاى بینی)، یک دهانهٔ خلفى (کوآنا) و تعدادى برجستگى‌هاى استخوانى به نام کونکا یا توربین است که از دیواره‌هاى طرفى به درون حفره برآمده‌اند.در خلف حفرهٔ بینی، نازوفارنکس قرار گرفته است.

ــ بخش‌هاى  سینوس‌هاى پارانازال  بینی  :

 

سینوس های پارانازال بینی از قسمت های زیر تشکیل شده است :

سینوس‌هاى ماگزیلارى و اتموئید در هر دو طرف  بینی، سینوس