عوارض پارگی پرده گوش

پرده گوش چیست ؟

پرده گوش پرده صماخ نامیده می شود . پرده گوش یک پوسته نازک در ساختار گوش می باشد بین گوش خارجی و میانی نهفته است.

گوش کلا به سه بخش بیرونی , میانی و داخلی تقسیم می شود امواج صوتی وارد گوش خارجی شده و به پرده گوش ضربه می زنند و موجب ارتعاش ان می شوند.

پشت پرده گوش ۳ استخوان کوچک وجود دارد که عبور و مرور ارتعاشات بر روی استخوان های بخش میانی تاثیر می گذارد استخوان