تامپون بینی چیست؟

مش یا تامپون بینی از جنس گاز استریل می باشد و پس از آغشته شدن به پماد تتراسیکلین در داخل بینی به منظور جلوگیری از خونریزی و استحکام از درون بینی قرار می گیرد.

تامپون بینی یک باند پانسمان باریک ولی دراز می باشد که به پماد آغشته شده است. هرگز خودتان اقدام به خارج کردن تامپون بینی نکنید و از اطرافیان نیز نخواهید که این کار را برایتان انجام دهند.

پس از پایان عمل جراحی بینی برای جلوگیری از خونریزی بینی در صورت نیاز، داخل سوراخ