مکان انجام عمل جراحی بینی

 شرایط بیمارستان  انجام عمل جراحی بینی :

اگر جراحتان بگوید چون می توان عمل جراحی بینی  را در مطب انجام داد و نیازی به شرایط بیمارستانی نیست مراقبب باشید، زیرا در حال حاضر تقریباً تمام اعمال جراحی زیبایی بینی در بیمارستان و در شرایط اتاق عمل انجام می پذیرد.

باید توجه داشته باشید که در حال حاضر انجام عمل جراحی زیبایی بینی ( راینوپلاستی ) در داخل مطب به هیچ عنوان پذیرفته نیست.

 پرداخت هزینه اضافی عمل جراحی بینی  بیش از زمان مقرر  :

در