پلک زدن غیر ارادی یا بلفارواسپاسم

پلک زدن غیر ارادی یا بلفارواسپاسم  یک بیماری نادر است  که در خانمها شایعتر و سن متوسط شروع بیماری بلفارواسپاسم    ۶۰ سالگی است. در  بیماری پلک زدن غیر ارادی یا بلفارواسپاسم ، پلک زدن های مکرر غیر ارادی دو طرفه وجود دارد که سبب میشود فرد قادر به باز کردن چشمها نباشد. در صورتی این حرکات و اسپاسمهای غیر ارادی در یک سمت صورت باشد  بیماری بنام همی فاسیال اسپاسم است.

علائم    پلک زدن غیر ارادی یا بلفارواسپاسم  

برخی بیماران بلفارواسپاسمی ممکن است سابقه احساس خشکی چشم