رهایی از پولیپ بینی

شایع‌ترین‌ توده‌های حفرات‌ بینی پولیپ‌های‌ التهابی‌ هستند که‌ با ادم‌ و پرولاپس‌ مخاط سینوسی‌ به‌ درون‌ حفره‌ بینی‌، تظاهر می‌یابند. علت اصلی ایجاد پولیپ ها در اغلب موارد هنوز ناشناخته باقی مانده است. در ابتدا پولیپ‌کوچک‌ است‌ و با افزایش‌ ادم‌ زیر مخاطی‌ بزرگ‌تر می‌شود تا به‌ صورت‌ یک‌ توده‌ صاف‌ و رنگ‌ پریده‌ درآید. پولیپ‌ها پایه‌دار، متحرک‌ و اغلب‌ متعدد و دوطرفه‌ هستند. در لمس ‌معمولا حساسیت‌ ندارند و به‌ راحتی‌ قابل‌ حرکت‌ دادن ‌هستند. در مقابل‌، شاخک‌های‌ بینی‌ قابل‌ حرکت‌ نیستند و موقع‌ دستکاری‌ حساسیت‌