درمان‌ پارگی‌ پرده‌ گوش‌

تشخیص

تشخیص‌ پارگی‌ پرده‌ گوش‌ با معاینه‌ گوش‌ با اتوسکوپ‌ (دستگاه‌ مخصوص‌ دیدن‌ داخل‌ گوش‌) تأیید می‌شود. همچنین‌ ممکن‌ است‌ مایع‌ داخل‌ گوش‌ کشت‌ داده‌ شود.

درمان پارگی‌ پرده‌ گوش‌

در اکثر موارد پارگی‌ پرده‌ گوش‌ به درمان نیازی نمی باشد:

سوراخ پرده گوش معمولا بعد از ۶ الی ۸ هفته بهبود می یابد پرده گوش یک ساختار پوست مانند می باشد که مانند پوست بعد از یک مدتی ترمیم می شود در بعضی موارد پزشک در اثر مشاهده عفونت گوش میانی انتی بیوتیک تجویز می کند تا به