عمل ترمیمی بینی و لزوم انجام آن

همیشه بازگشت فرم بینی پس از جراحی زیبایی دلیل برعمل جراحی ناموفق نیست و ممکن است به علل دیگری باشد که چندان ارتباطی با استانداردهای زیبایی ندارد.

عمل جراحی پلاستیک بینی یا راینوپلاستی ممکن است ناموفق باشد که در این صورت پزشک موظف است عمل ترمیمی برای رفع آن نقص انجام دهد این نقص ممکن است شامل اختلال تنفسی و یا اختلال در ظاهر باشد.

ممکن است بیمار احساس کند که دلیل نارضایتی او از نتیجه عمل در اثر رعایت نکردن استانداردهای زیبایی در عمل جراحی