شالازیون پلک

شالازیون برجستگی کوچکی در لبه پلک در زیر پوست است که در اثر انسداد مجرای خروجی غدد ترشح کننده چربی پلک و تجمع مواد ترشح شده در غده چربی ایجاد می شود.استفاده از کمپرس گرم و ماساژ ملایم ممکن است به تخلیه شالازیون کمک کند اما در مواردی که با وجود این اقدامات بیماری بهبود پیدا نکند می توانید به چشم پزشک مراجعه کنید تا با عمل جراحی شالازیون پلک را تخلیه کند.

** روش عمل جراحی بیماری شالازیون

در درمان جراحی بیماری شالازیون پلک که در مطب یا در اتاق عمل انجام