کوچک نکردن سوراخ های بینی

کوچک نکردن سوراخ‌های بینی :

در جراحی‌ عمل بینی  سوراخ‌های بینی به هیچ وجه دست نخورده است. این کار به ۴ دلیل بسیار غیرمنطقی است :

اول آنکه در اغلب موارد دست خوردن سوارخ‌های بینی کاملا مشخص می‌شود و معلوم است که فرد جراحی عمل بینی  شده ‌است، چون چین کنار پره بینی از بین می‌رود و بازسازی این چین و فرورفتگی طبیعی تقریبا غیرممکن است.

نکته دوم اشکالات تنفسی است که به دلیل کم شدن قطر مجرای تنفسی اتفاق می‌افتد و بسیاری از این افراد پس