انتخاب متقاضیان عمل بینی

بهترین کاندیدهای عمل زیبایی بینی افرادی هستند که نقایص مشخص داشته و  قبل از انجام عمل زیبایی بینی باجراح همکاری کافــی داشته و نسبت به عمل زیبایی بینی ونتایج آن توجیه هستند .

بزرگترین مشکل یک جراح عمل زیبایی بینی کدام است ؟

بزرگترین مشکل جراح عمل زیبایی بینی تشخیص دادن برخی بیمارانی است که از جراح عمل زیبایی بینی خود توقع معجزه دارند و حاضر نیستند قبول کنند که جراح بینی هم تا حدی می تواند توقعات بیماران متقاضی عمل زیبایی بینی خود را برآورده