مراقبت های بعد از عمل رینوپلاستی

مراقبت های بعد از عمل رینوپلاستی:
فعالیت بعد از عمل رینوپلاستی :

بعد از عمل رینوپلاستی هنگام خواب زیر سرتان ۳ ـ ۲ بالش بگذارید. تا ۷ روز بعد از عمل رینوپلاستی بینی، هنگام عطسه کردن دهان خود را کاملاً باز کنید و تا یک هفته  بعد از عمل رینوپلاستی ، با بینی تان نفس عمیق نکشید.بعد از عمل رینوپلاستی  مطلقاً خم نشوید، وسایل سنگین بلند نکنید و تقلا نکنید. بعد از عمل رینوپلاستی از بغل کردن کودکان بپرهیزید. بعد از عمل رینوپلاستی یک هفته مرخصی بگیرید. تا یک هفته  بعد از