عوارض بعد از عمل بینی

اگر هرم بینی را به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم کنیم، قسمت بالایی استخوانی و قسمت پایینی غضروفی است.

عوارض عمل بینی در قسمت پایینی هرم بینی یکی از عوارض مهم جراحی‌های زیبایی بینی محسوب می‌شود. اگرچه در صورت دانش، تجربه و مهارت جراح، پیدایش چنین عوارضی بعد از عمل بینی به حداقل ممکن خواهد رسید.

۱- فرورفتگی بالای نوک بینی: این عارضه در اثر برداشته شدن غضروف‌های تیغه بینی یا غضروف‌های قسمت میانی بینی ایجاد می‌شود. معمولا در اولین هفته‌های پس