ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪ عمل بینی

رﻳﻨﻮﭘﻼﺳﺘﻲ یا عمل بینی ، جراحی اﺳﺖ ﻛﻪ در آن ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاتی در ﭘﻮﺳﺖ، ﻏﻀﺮوف و اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻴنی ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠـﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاتی در ﻇﺎﻫـﺮ و ﻋﻤﻠﻜـﺮد ﺑﻴنی می ﮔﺮدد. ﻧﻮع ﺑﺮشﻫﺎی ﺑﻜـﺎر رﻓﺘـﻪ در عمل بینی ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی آن ﺑﻪ اﻧـﻮاع ” عمل بینی ﺑﺴـﺘﻪ “ ﻳـﺎ ” عمل بینی ﺑـﺎز “ می ﮔﺮدد. بیﺷﻚ عمل بینی ﺣتی ﺑﺮای ﺟﺮاﺣانی ﻛـﻪ ﻫـﺮ روز اﻳﻦ ﻛﺎر را اﻧﺠﺎم می دﻫﻨﺪ، ﻣﺸﻜﻞﺗﺮﻳﻦ ﺟﺮاﺣﻲ ﭘﻼﺳﺘﻴﻚ اﺳـﺖ .

اﻧﮕﻴﺰه ﺗﻤﺎمی ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺮای عمل بینی در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ دارای