عوامل ایجاد سینوزیت

عوامل ایجاد سینوزیت :
عواملی که باعث سینوزیت می شود :

ویروسها که بیشتر سینوزیت ها را ایجاد می کنند.

باکتریها که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.

آلرژی و حساسیتها  که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.

 پولیپ و تومورهای بینی که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.

 انحراف بینی ،باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.

 عفونتهای قارچی و در مواردی عفونتهای دندانی که باعث ایجاد سینوزیت ها میشود.

درمان سینوزیت حاد به عامل ایجاد کننده بستگی دارد.التهاب سینوس ها اگر ادامه پیدا کند ممکن است به عفونتهای شدید و عوارض جدی تری منجر شود.

در